Znáte význam nejvýznamnějších certifikátů ISO?

Ochrana zdraví a bezpečnost práce je pro každého zaměstnavatele jednou z priorit. Pokud se i vaše společnost při všech procesech a činnostech zaměřuje na zajištění ochrany zdraví vašich zaměstnanců a na jejich bezpečnost při práci, můžete požádat o přidělení certifikátu ISO 45001.

Co osvědčuje certifikát ISO 45001

Certifikát ISO 45001 je dokladem, že společnost, která je jeho držitelem, se při všech svých činnostech i procesech zaměřuje na zajištění BOZP. Konkrétně to znamená, že vedle zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, upozorňuje i na termíny školení. Vedení společnosti, její zaměstnanci i dodavatelé jsou upozorňováni na termíny platnosti potřebných odborných školení, dále školení z BOZP a PO. Tento systém snižuje riziko úrazovosti nebo důsledky nesprávného vykonávání činnosti.

Komu je certifikát ISO 45001 určen

Tato norma je určena všem společnostem, podnikům a organizacím bez ohledu na velikost, typ či zaměření jejich činnosti. Tedy jak výrobním provozům, tak servisům, službám a jiným. Žádný zaměstnavatel tak není normou Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci diskriminován a každý může požádat o jeho přidělení za předpokladu plnění podmínek BOZP.

Certifikát ISO 14001

Tato norma vymezuje organizační rámec pro ochranu životního prostředí. Obchodní partneři i zákazníci tak mají záruku, že daná společnost dodržuje zásady ochrany životního prostředí. Důvodem zavedení této normy je snaha o snižování odpadů, o odborné nakládání s odpadem a o jeho recyklaci. Význam certifikátu ISO 14001 tkví tedy v tom, že jak jeho držitel, tak i všechny subjekty, které s ním spolupracují či užívají jeho produktů, se podílejí na ochraně i zlepšování životního prostředí.

Kroky k získání certifikátu ISO 14001

Organizace usilující o tento certifikát musí nejprve stanovit hranice aplikovatelnosti kritérií systému environmentu. Dále je třeba určit povinnosti, které s pro organizace stanou závazné. Dalším krokem je vytvoření enviromentální politiky, která poskytuje rámec při stanovení enviromentálních cílů při ochraně životního prostředí. Součástí těchto cílů je také minimalizace možnosti uložení sankcí od úřadů za nepřiměřené enviromentální chování organizace.